Schwarzer HG 2249-89

Skanska, FIN-Helsinki___Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg