Schwarzer HG 2249-144

Skanska, FIN-Helsinki___Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg

Skanska, FIN-Helsinki___Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg