2249-151 schwarzer Rahmen HF

Skanska, FIN-Helsinki___Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg

Skanska, FIN-Helsinki___Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg