2289-47

Handelskammer InnovationsCampus, Architekturfotograf Daniel Sumesgutner,Architekturfotograf Hamburg