2289-41

Handelskammer InnovationsCampus, Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Architekturfotograf Hamburg