New York 2017

US-New York___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg