3317-1

Townhouses___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg