3027-14

Bechtle, D-Dortmund___Architekt Thomas Pape___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg