2691-30 HP

US-Philadelphia___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg