2608-65

Klinik Schleswig___JSWD Architekten+HDR TMK___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg