2608-50

Klinik Schleswig___JSWD Architekten+HDR TMK___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg

Klinik Schleswig___JSWD Architekten+HDR TMK___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg