2608-42

Klinik Schleswig___JSWD Architekten+HDR TMK___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg