2588-27

Commerzbank Architekturfotograf Hamburg S

Commerzbank Hamburg, Filiale Neß___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg