2249-12

Skanska, FIN-Helsinki___Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg