2523-21

OneOne___CSL Partner Architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg