2289-24

Handelskammer InnovationsCampus, Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Architekturfotograf Hamburg