2289-216

Handelskammer InnovationsCampus, Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Architekturfotograf Hamburg