2289-211

Handelskammer InnovationsCampus, Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Architekturfotograf Hamburg