2289-16

Handelskammer InnovationsCampus, Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Architekturfotograf Hamburg