3226-09

Townhouses___pbp architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg