2531-71

Automotive Halle___PASD Architekten___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg