2516-25

Bethanien-Höfe, Hamburg___ nps tchoban voss___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg