2516-107

Bethanien-Höfe, Hamburg___ nps tchoban voss___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg

Bethanien-Höfe, Hamburg___ nps tchoban voss___Copyright by Architekturfotograf Daniel Sumesgutner, Hamburg